Nederland

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor de website Atvance.tech/nl

De voorwaarden die zijn opgenomen op deze URL (www.atvance.tech/nl/terms-of-use) (“de voorwaarden”) bepalen de condities voor uw gebruik van de website met locatie www.atvance.tech/nl (“de website”) en de gegevens die zich daarop bevinden. Als u niet instemt met één van de voorwaarden verzoeken wij u vriendelijk geen gebruik te maken van de website.

Atvance Intellect maakt deel uit van een groep bedrijven die bestaat uit:

 • Zuid-Afrika: Atvance Intellect (Pty) Ltd.
 • Nederland: Atvance Intellect B.V.
 • Verenigd Koninkrijk: Vertegenwoordigd door Atvance Intellect B.V.

(Tezamen “Atvance Intellect” of “wij” of “ons” of “onze”).

Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 8 februari 2021 en moeten worden gelezen in samenhang met onze Privacy Notice (privacyverklaring)

1. Inhoud

  1. Op de website en alle gegevens die kunnen worden beschermd door auteursrecht binnen de Europese Unie (“de inhoud”) berust het auteursrecht van Atvance Intellect B.V. of de licentiegevers, in voorkomende gevallen.
  2. De inhoud die zich bevindt op de website dient alleen ter algemene informatie en is bedoeld om u te informeren over de diensten die wij aanbieden en andere zaken die van belang kunnen zijn.
  3. We kunnen de inhoud van de website aanpassen zonder u daarover te informeren en we wijzen elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af voor eventuele fouten en/of hiaten in de inhoud van de website.
  4. De inhoud van de website, of enig deel daarvan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot handelsmerken, literaire werken, artistieke werken, of werken in computercode, mogen niet worden verveelvoudigd of overgedragen in enige vorm, of op enige manier zonder schriftelijke toestemming van Atvance Intellect B.V.
  5. Hoewel we redelijke maatregelen hebben getroffen, geven we geen verklaring of  garantie af over de correctheid, volledigheid of betrouwbaarheid van enige inhoud, met inbegrip van het feit dat die inhoud of de website, zonder enige beperking:
   1. foutloos is of zal zijn, voldoet aan eventuele criteria op het gebied van prestaties of kwaliteit, geen rechten van derden schendt, voldoet aan enig specifiek doel of bepaalde veiligheidsaspecten heeft;
   2. niet geïnfecteerd zal zijn met virussen, of enige andere gegevens of code die de werking van uw systeem kan corrumperen, beschadigen of aantasten.
  6. De logo’s van Atvance Intellect zijn handelsmerken van Atvance Intellect en worden specifiek als zodanig gebruikt. Logo’s van andere bedrijven op de website zijn hun handelsmerken en worden gebruikt om feitelijk de diensten van Atvance Intellect aan te geven.

2. Links naar websites

  1. We kunnen op onze website links plaatsen naar websites van derden. We hebben geen zeggenschap over de websites of de inhoud die zich daarop bevindt en we geven daaraan geen goedkeuring; evenmin betekent het feit dat wij een link opnemen dat we goedkeuring verlenen aan dergelijke websites, de eigenaars, licentiehouders, beheerders of de inhoud van die website of de beveiligingspraktijken en bedrijfsvoering ervan.
  2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor, geven geen garanties en leggen geen verklaringen af met betrekking tot het privacybeleid of de privacypraktijken van gelieerde websites of websites van derden waarnaar wij een link plaatsen op onze website. Alle interacties die u hebt met websites waarnaar wij een link plaatsen, met inbegrip van adverteerders die u op die website vindt, geschieden uitsluitend tussen u en de website van derden.

3. Beveiliging

  1. Wij kunnen alle acties ondernemen die we nodig achten ter bescherming van de veiligheid, integriteit en betrouwbaarheid van onze website, netwerk en applicaties van onze backoffice.
  2. U mag geen gebruik maken van de website op enige manier die de beveiliging van onze netwerken aantast of op willekeurig welke wijze knoeien met de website; dit omvat, maar is niet beperkt tot ongeoorloofd toegang krijgen tot de website of een poging daartoe, of het versturen van enige ongeoorloofde, schadelijke of kwaadaardige code naar de website, of een poging daartoe. Al het voorgaande is uitdrukkelijk verboden. Iedere natuurlijke of rechtspersoon die dat doet, of een poging daartoe onderneemt, wordt daarvoor strafrechtelijk aansprakelijk gehouden.  Tevens wordt er civielrechtelijk schadevergoeding geëist van de gebruiker in het geval dat Atvance Intellect schade of verlies lijdt.

4. Privacy

  1. Uw gebruik van de website en alle informatie die u instuurt of die wij over u verzamelen wordt beheerd in overeenstemming met onze Privacy Notice (privacyverklaring) en daarvoor geldt de privacywetgeving van de Europese Unie en Nederland. 

5. Cookies

  1. Op de website worden bepaalde methodes gebruikt voor het volgen van uw interactie met de website, zoals cookies, pixel tags, en web beacons.
  2. We maken daarvan gebruik om de prestaties van de website te verbeteren, uw surfervaring te personaliseren en de website te beschermen tegen veiligheidsrisico’s.
  3. U kunt uw instellingen voor cookies aanpassen als u toegang krijgt tot de website.
  4. Op de website worden de volgende types cookies gebruikt:
Socialmediacookies Interactie met ons via socialmediakanalen wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van deze cookies op onze website.
Functionele cookies Als u bepaalde instellingen kiest op de website kunnen wij die onthouden door middel van de functionele cookies.
Advertentiecookies Deze cookies worden gebruikt om activiteiten van gebruikers te volgen en meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Deze cookies vallen onder onze Privacy Notice (privacyverklaring) als ze verschijnen op onze website. Ze kunnen ook worden gebruikt om te bepalen hoe succesvol onze advertenties op andere websites zijn.
Prestatiecookies Assist volgt de technische prestaties en inzetbaarheid van de website en zorgt ervoor dat wij eventuele problemen die ontstaan kunnen oplossen en tevens dat wij een betere website kunnen bouwen.
Essentiële cookies Zijn nodig voor het functioneren van de website.

5. Cookiebeleid van derden kan van toepassing zijn op de cookies in de bovenstaande tabel.

6. Risico & aansprakelijkheid

  1. Wij, of enige gelieerde partij, zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele schade, vervolgschade of boetes, ongeacht of die ontstaan door enig contract, wet, onrechtmatige daad (tort) of anderszins verband houden met het gebruik van, of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de inhoud van de website of enige functie daarvan, of de inhoud van de website, of enige gelieerde website.

7. Naleving van wetgeving

  1. U zult voldoen aan alle wetgeving, wetten, verordeningen en regelgeving die gelden binnen het rechtsgebied van de website waartoe u zich toegang verschaft met betrekking tot het gebruik van en toegang tot deze website.
  2. Nederlands recht is van toepassing op deze voorwaarden.

8. Algemeen

  1. Wij kunnen afstand doen van deze voorwaarden, ze overdragen of vernieuwen zonder uw toestemming.
  2. Als wij ervoor kiezen enige bepaling van deze voorwaarden niet af te dwingen mag daaruit niet worden geconcludeerd dat wij afstand doen van onze rechten.
  3. Wij garanderen geen veilige, ononderbroken, doorlopende toegang tot de website.