Nederland

PRIVACY BELEID

Privacyverklaring website Atvance.tech/nl

Laatste aanpassing: 1 februari 2021

In deze privacyverklaring die u vindt op (www.atvance.tech/nl/privacy-beleid/) (“de verklaring”) wordt uitgelegd hoe Atvance Intellect (Pty) Ltd. gevestigd aan Oranje Nassaulaan 46H, 1075 AR Amsterdam, Nederland (“wij”/”ons”/onze”) persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en wordt toegelicht welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Algemene informatie over deze verklaring

Deze verklaring heeft betrekking op onze Nederlandse website en daarvoor geldt de wetgeving die in Nederland van toepassing is op privacy en gegevens.

Klik here (hier) voor de verklaring die van toepassing is op onze Zuid-Afrikaanse website.

Klik here (hier) voor de verklaring die van toepassing is op onze Britse website.

Deze verklaring dient te worden gelezen in samenhang met onze Terms of Use (gebruiksvoorwaarden).

Wij nemen alle voorzorgsmaatregelen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met deze verklaring worden behandeld. 

Als wij persoonsgegevens van u verzamelen, dan doen we dat in de functie van “controller” (“verwerkingsverantwoordelijke”) volgens de definitie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) van de Europese Unie (“GDPR/AVG”).

Wat zijn persoonsgegevens?

De term ‘persoonsgegevens’ betreft alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door koppeling aan een kenmerk zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identiteit of één of meerdere bijzondere eigenschappen, die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.

Welke persoonlijke informatie verzamelen we?

We verzamelen niet alle hierboven genoemde persoonsgegevens maar uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn om u de diensten van de website en daaraan gerelateerde diensten te leveren.

 

We verwerken geen speciale categorieën persoonsgegevens (waarnaar wordt verwezen in artikel 9 van de AVG). Als u open tekstvelden kunt invullen zijn die niet bedoeld voor speciale categorieën persoonsgegevens en we vragen u dan ook om die niet in te vullen in die velden. 

 

Als u ons toch persoonsgegevens uit de speciale categorieën verstrekt in deze vrije tekstvelden dan gebeurt dat op uw eigen risico. Als wij ontdekken dat er persoonsgegevens uit de speciale categorieën zijn verstrekt in de vrije tekstvelden dan behouden wij ons het recht voor om hetzij alle verstrekte informatie of uitsluitend de persoonsgegevens uit de speciale categorieën te wissen.

De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen

Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt:
  • in uw communicatie met ons;
  • als u ons uw persoonsgegevens verstrekt via de website;
  • als u zich abonneert op onze nieuwsbrieven of marketingcommunicatie;
  • als u gebruik maakt van onze online hulpmiddelen of programma’s;
  • als u deelneemt aan enquêtes;
  • als u zich registreert voor evenementen.

Doel: de bovenstaande persoonsgegevens worden verstrekt met uw expliciete toestemming en u verleent ons het recht en de mogelijkheid om met u te communiceren voor de doeleinden waarvoor u uw persoonsgegevens hebt verstrekt.

Wij verzamelen automatisch informatie, die deels kan bestaan uit persoonsgegevens, door middel van:
  • toegang tot onze website. We verzamelen bepaalde persoonsgegevens automatisch via uw apparatuur, zoals uw IP-adres, het identificatienummer, model en besturingssysteem van uw apparaat, de internetbrowser die u gebruikt, en uw algemene geografische locatie;
  • het volgen van uw interactie met onze website.

Doel: zo krijgen we beter inzicht in de gebruikers van onze website, de manier waarop zij toegang krijgen tot onze website en hoe hun interactie is met onze website. Kortom, zo kunnen we onze website verbeteren. Het is in ons rechtmatig belang om onze website te ontwikkelen en te verbeteren en als zodanig de gebruikservaring van onze bezoekers.

Worden mijn persoonsgegevens verstrekt aan derden?

We maken gebruik van andere dienstverleners voor de technische aspecten van het beheer van uw persoonsgegevens. Zij hebben geen toegang tot uw persoonsgegevens zonder schriftelijke toestemming van ons. Wij zullen die toestemming niet verlenen zonder uw schriftelijke toestemming. 

 

We verkopen uw persoonsgegevens niet en beschermen die op hetzelfde niveau als onze eigen persoonsgegevens. Het beschermingsniveau is niet lager dan door de wet vereist. Dit omvat tevens de overdracht van uw persoonsgegevens binnen de Atvance Group, die normaliter plaatsvindt in de vorm van verzamelrapportages zonder gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn. Indien er gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn ter beschikking staan van een ander bedrijf binnen onze groep, wordt dat behandeld conform de GDPR/AVG.

 

Indien we een bedrijf of activa kopen of verkopen, of als we worden overgenomen door derden kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken aan een dergelijke partij omdat we daar een rechtmatig belang bij hebben.

 

Als we verplicht zijn uw persoonsgegevens te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting zullen we die verstrekken. 

 

Als we uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden om uw of ons rechtmatig belang te beschermen behouden we ons het recht voor dat te doen.

Met wie kan ik contact opnemen over mijn persoonsgegevens?

Binnen het kader van de AVG hebben we Brendon Ambrose benoemd tot onze gegevensbeschermingsfunctionaris (Data Protection Officer). U kunt hem bereiken op info@atvance.tech.

Waar slaat u mijn persoonsgegevens op?

Uw persoonsgegevens waarover wij beschikken worden opgeslagen en verwerkt binnen de grenzen van Nederland of de  Europese Economische Ruimte (“EER”). 

 

Persoonsgegevens kunnen ook worden opgeslagen in een ander land buiten Nederland of de EER door ons of door één van onze leveranciers. Dit geschiedt voor het verstrekken van ondersteunende diensten, het voldoen aan een verplichting die we jegens u hebben, technische eisen aan onze systemen, of op andere rechtmatige gronden. 

 

Als wij uw persoonsgegevens overdragen aan zo’n ander land geschiedt dat aan een partij die moet voldoen aan wetgeving, bindende bedrijfsreglementen of een bindende overeenkomst die een toereikend beschermingsniveau biedt op hetzelfde niveau als deze verklaring. 

Hoe lang slaat u mijn persoonsgegevens op?

Als u geen contact met ons hebt gehad gedurende een periode van zesendertig (36) maanden (of zoveel eerder als wettelijk vereist) worden uw persoonsgegevens gewist uit onze systemen. Als u kiest voor ‘opt-out’ met betrekking tot communicatie kunnen we basispersoonsgegevens bewaren om uw opt-outverzoek te kunnen uitvoeren.

Hoe goed worden mijn persoonsgegevens beschermd?

Helaas is verzending van gegevens via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen kunnen we niet garanderen dat uw gegevens veilig worden verzonden aan onze website; elke verzending is voor uw eigen risico. Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, zullen we strenge procedures en veiligheidsmaatregelen gebruiken om te proberen ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Welke andere rechten heb ik verder nog met betrekking tot mijn persoonsgegevens?

Op elk moment hebt u het recht om:

  1. Ervoor te kiezen geen marketingcommunicatie te ontvangen (opt-out);
  2. Toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens waarover wij beschikken;
  3. Uw persoonsgegevens waarover wij beschikken te actualiseren of aan te passen;
  4. Uw toestemming in te trekken voor het feit dat wij uw persoonsgegevens verwerken;
  5. Bij ons of de AVG-toezichthouder te klagen over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

In bepaalde omstandigheden en afhankelijk van de relevante wetgeving hebt u het recht om:

  1. Ons te verzoeken dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken of helemaal beëindigen;
  2. Ons te verzoeken dat we alle persoonsgegevens die we over u verwerken wissen;
  3. Ons te verzoeken een kopie te verstrekken van de persoonsgegevens die aan ons verstrekt zijn.