Algemene Voorwaarden

Overeenkomst tussen gebruiker en Atvance Intellect


Atvance Intellect Website bestaat uit verschillende Webpagina ' s die beheerd worden door Atvance Intellect.

Atvance Intellect Website wordt u aangeboden onder voorwaarde dat u zonder enige wijziging hierin onze voorwaarden, bepalingen en mededelingen accepteert. Uw gebruik van Atvance Intellect Website betekent dat u akkoord gaat met al deze voorwaarden, bepalingen en aankondigingen.

Wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden


Atvance Intellect behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden en kennisgevingen waaronder de website van Atvance Intellect wordt aangeboden te wijzigen, inclusief maar niet beperkt tot de kosten in verband met het gebruik van de Atvance Empowered Risk Management-website.

Links naar de sites van derden


Atvance Intellect Web Site kan links bevatten naar andere Websites ("Gelinkte Sites"). De Gelinkte Sites vallen niet onder de controle van Atvance Intellect en Atvance Intellect is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, met inbegrip van, zonder beperking, enige link op een Gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een Gelinkte Site.

At Atvance Intellect is niet verantwoordelijk voor webcasting of enige andere vorm van transmissie ontvangen van een gelinkte site. Atvance Intellect biedt u deze links alleen aan als een gemak, en de opname van een link impliceert geen goedkeuring door Atvance Intellect van de site of enige associatie met haar exploitanten.

Geen onrechtmatig of verboden gebruik


Als voorwaarde voor uw gebruik van Atvance Intellect, garandeert u aan Atvance Academy dat u de Atvance Intellect-website niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is door deze algemene voorwaarden en kennisgevingen.

U mag de Atvance Intellect-site niet gebruiken op een manier die de Atvance Intellect-website kan schaden, uitschakelen, overbelasten of schaden of die het gebruik en genot van Atvance Intellect-website van een andere partij kan verstoren.

U mag geen materialen of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen op welke wijze dan ook die niet opzettelijk beschikbaar is gesteld of voorzien via Atvance Intellect-websites.

Gebruik van communicatiediensten


Atvance Intellect Website kan bulletinboarddiensten, chatgebieden, nieuwsgroepen, forums, gemeenschappen, persoonlijke webpagina's, kalenders, en / of andere berichten of communicatiefaciliteiten bevatten, ontworpen om u in staat te stellen om te communiceren met het algemene publiek of met een groep (collectief, "Communicatie Services"); u gaat ermee akkoord de communicatiediensten alleen te gebruiken voor het plaatsen, verzenden en ontvangen van berichten en materiaal welke gepast zijn en gerelateerd aan de specifieke Communicatie Service.

Bij wijze van voorbeeld en niet als beperking, gaat u ermee akkoord, dat wanneer u een communicatiedienst gebruikt, u niet zult:

 • Te schande maken, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten (zoals rechten op privacy en publiciteit) van anderen.
 • Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden enig ongepast, profaan, lasterlijk, schendend, obsceen of aanstootgevend of illegaal onderwerp, naam, materiaal of informatie.
 • Bestanden uploaden die software of andere materialen bevatten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten (of door de rechten op privacy en publiciteit), tenzij u de rechten daartoe hebt of alle noodzakelijke toestemmingen.
 • Bestanden uploaden die virussen, beschadigde bestanden of andere soortgelijke software of programma's bevatten die de werking van de computer van een ander kunnen schaden.
 • Adverteren of te koop aanbieden of het kopen van goederen of diensten voor enige zakelijke doeleinden, tenzij een dergelijke communicatiedienst zulke berichten toestaat.
 • Enquêtes, wedstrijden, piramidespelen of kettingbrieven uitvoeren of doorsturen.
 • Enig bestand downloaden geplaatst door een andere gebruiker van een communicatiedienst, waarvan u weet, of redelijkerwijs had moeten weten, dat dit niet op legale wijze is gedistribueerd.
 • Vervalsen of verwijderen van auteurstoeschrijvingen, juridische of andere gepaste kennisgevingen of merkgebonden benamingen of etiketten van de oorsprong of bron van de software of ander materiaal in een bestand dat is geüpload.
 • Het beperken of hinderen van een andere gebruiker in het gebruiken of genieten van de communicatiediensten.
 • Het schenden van enige gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn voor elke specifieke communicatiedienst.
 • Vergaren of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, met inbegrip van e-mail adressen, zonder hun toestemming.
 • Handelen in strijd met toepasselijk recht of wettelijke bepalingen.
 • Atvance Intellect is niet verplicht toezicht te houden op de communicatiediensten. Echter, Atvance Intellect behoudt zich het recht voor om materiaal dat geplaatst is op een communicatiedienst te beoordelen en om alle materialen naar eigen inzicht te verwijderen. Atvance Intellect behoudt zich het recht voor om uw toegang tot enige of alle communicatiediensten te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving om welke reden ook te beëindigen.
 • Atvance Intellect behoudt zich te allen tijde het recht voor om informatie, indien nodig openbaar te maken om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken, of om informatie of materialen geheel of gedeeltelijk naar eigen goeddunken van Atvance Intellect te plaatsen of te verwijderen.
 • Voorzichtigheid is geboden wanneer u persoonlijk identificerende informatie over uzelf of uw kinderen geeft in een communicatiedienst.
 • Atvance Intellect controleert of onderschrijft geen inhoud, berichten of informatie in een communicatiedienst en, daarom,
 • Atvance Verstand wijst specifiek elke aansprakelijkheid af over de communicatiediensten en alle acties die voortvloeien uit uw deelname aan een communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde Atvance Intellect woordvoerders, en hun standpunten weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van Atvance Intellect.
 • Materiaal dat naar een communicatiedienst wordt geüpload, kan onderhevig zijn aan geposte beperkingen op het gebruik, de reproductie en/of verspreiding. U bent verantwoordelijk voor het naleven van dergelijke beperkingen als u het materiaal downloadt
 • MATERIALEN VERSTREKT AAN Atvance Intellect OF GEPLAATST OP EEN Atvance Intellect WEBSITE
 • Atvance Intellect claimt geen eigendom van de materialen die u verstrekt aan Atvance Intellect (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, toevoegt of indient op een Atvance Intellect Website of daarmee samenhangende diensten (collectief: "Inzending"). Echter, door het plaatsen, uploaden, invoeren, verstrekken of indienen van uw inzending verleent u Atvance Intellect, de gelieerde bedrijven en de nodige sublicenties toestemming om uw inzending te gebruiken in verband met de werking van hun internetbedrijven, inclusief, zonder beperking, de rechten op: kopiëren, distribueren, verzenden, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, reproduceren, bewerken, vertalen en herformatteren van uw;
 • Inzending; en uw naam te publiceren in verband met uw inzending.
 • Er wordt geen vergoeding betaald voor het gebruik van uw inzending, zoals hierin voorzien is. Atvance Intellect is niet verplicht tot posten of gebruik maken van een inzending die u heeft ingediend en kan elke inzending op elk moment naar eigen inzicht verwijderen.
 • Met het plaatsen, uploaden, invoeren, verstrekken of indienen van uw inzending garandeert u dat u alle rechten op uw inzending bezit of anderszins beheert, zoals beschreven in deze sectie, inclusief, zonder beperking, alle rechten die nodig zijn om de inzendingen te verstrekken, te plaatsen, uploaden, in te voeren of in te dienen.

Aansprakelijkheid Disclaimer

Overeenkomst tussen gebruiker en Atvance Intellect


Atvance Intellect Website bestaat uit verschillende Webpagina ' s die beheerd worden door Atvance Intellect.

Atvance Intellect Website wordt u aangeboden onder voorwaarde dat u zonder enige wijziging hierin onze voorwaarden, bepalingen en mededelingen accepteert. Uw gebruik van Atvance Intellect Website betekent dat u akkoord gaat met al deze voorwaarden, bepalingen en aankondigingen.

Beëindiging / beperking Toegang


 • Atvance Intellect behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de Atvance Intellect Website en de bijbehorende diensten of enig deel daarvan op elk gewenst moment, zonder kennisgeving te beëindigen. ALGEMEEN Voor zover wettelijk toegestaan, wordt deze overeenkomst beheerst door de wetten van de staat Washington, VS en stemt u hierbij in met de exclusieve jurisdictie en locatie van rechtbanken in San Mateo County, Californië, VS in alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Atvance Empowered Risk Management Web Site.
 • Het gebruik van de Atvance Intellect-website is niet toegestaan in elk rechtsgebied dat geen gevolg geeft aan alle bepalingen van deze algemene voorwaarden, inclusief zonder beperking deze paragraaf. U stemt ermee in dat er geen joint venture, partnerschap, werkgelegenheid of agentschaprelatie bestaat tussen u en Atvance Intellect als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van Atvance Intellect Website. De uitvoering van deze overeenkomst door Atvance Intellect is onderworpen aan bestaande wetten en juridische procedures, en niets in deze overeenkomst wijkt af van het recht van Atvance Intellect om te voldoen aan verzoeken van overheid, rechtbank en rechtshandhaving of vereisten met betrekking tot uw gebruik van Atvance Intellect Website of informatie die door Atvance Intellect wordt verstrekt of verzameld met betrekking tot dergelijk gebruik. • Indien wordt vastgesteld dat een deel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is op grond van de toepasselijke wetgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, de hierboven vermelde beperkingen op het gebied van garantie disclaimers en aansprakelijkheid, dan wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te worden vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de overeenkomst zal van kracht blijven.
 • Tenzij hierin anders is bepaald, vormt deze overeenkomst de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en Atvance Intellect met betrekking tot de Atvance Intellect-website en vervangt deze alle voorafgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de gebruiker en Atvance Intellect met betrekking tot de Atvance Intellect-website.
 • Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke kennisgeving in elektronische vorm is ontvankelijk in gerechtelijke of administratieve procedures die op deze overeenkomst zijn gebaseerd of in verband met deze overeenkomst, onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en registers die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn geproduceerd en bijgehouden. Het is de nadrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle bijbehorende documenten in het Engels worden opgesteld.

Copyright & merkenrecht


Alle inhoud van Atvance Intellect Website is: van Copyright 2020 door Atvance Intellect en/of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken


 • De namen van werkelijke bedrijven en producten die hierin worden vermeld, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.
 • De voorbeeld bedrijven, organisaties, producten, mensen en gebeurtenissen zijn fictief. Geen enkele associatie met een echt bedrijf, organisatie, product, persoon of evenement is bedoeld of moet worden afgeleid.
 • Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Vaststelling & procedure voor het indienen van claims bij schending van het auteursrecht


 • Krachtens Titel 17, United States Code, Sectie 512(c)(2), moeten kennisgevingen over vermeende inbreuken op het auteursrecht van de Verenigde Staten het auteursrecht moet worden verzonden naar de door de Service Provider aangewezen vertegenwoordiger.
 • VRAGEN DIE GEEN VERBAND HOUDEN MET DE VOLGENDE PROCEDURE, ONTVANGEN GEEN REACTIE.
 • Zie mededelingen en Procedure voor het indienen van Claims bij Inbreuk op het Auteursrecht.
 • Privacybeleid